Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

UPOZORŇUJEME, ŽE NA VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY WWW.VINOPOLITAN.SK SA VZŤAHUJÚ NASLEDUJÚCE PODMIENKY. 
AK NESÚHLASÍTE S AKOUKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK SLUŽBY, NEPREHLIADAJTE ANI INAK NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU WWW.VINOPOLITAN.SK
ANI ŽIADNE INFORMÁCIE ALEBO MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TEJTO STRÁNKE.
VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY WWW.VINOPOLITAN.SK SA POVAŽUJE ZA VYJADRENIE VÁŠHO SÚHLASU S DODRŽIAVANÍM KAŽDEJ Z PODMIENOK UVEDENÝCH NIŽŠIE.
PODMIENKY SLUŽBY MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK AKTUALIZOVANÉ BEZ UPOZORNENIA.


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Barbara Minčíková - VINOPOLITAN, so sídlom Mraziarenská 6, 82108, Bratislava, IČO 47 657 235, DIČ:1086380031, IČ DPH: SK1086380031 (reg. Okresný úrad Bratislava, č. živn. registra: 110-231907)

(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.vinopolitan.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.vinopolitan.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Barbara Minčíková - VINOPOLITAN.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 40% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

Pokiaľ je zákazníkom firma, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné, keďže sa na takýto druh kúpno-predajnej zmluvy nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

4.3 V prípade neprevzatia zásielky odoslanej kuriérom bez predošlého odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu fakturovaná suma 5,80€. Jedná sa o reálne náklady na poštovné, ktoré nám v takomto prípade vzniknú a náhradu ktorých si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Faktúra Vám bude odoslaná do 7 dní od obdržania vrátenej zásielky.

5. Cenové podmienky

5.1 Ceny výrobkov sú uvedené bez DPH, aj vrátane DPH 20%. Firma Barbara Minčíková - VINOPOLITAN je plátcom DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

5.4 Ceny na e-shope a v kamennej predajni sa môžu líšiť a akčné ponuky na e-shope platia iba pri nákupe prostredníctvom e-shopu.

 

5.5 Zaokrúhlovanie výslednej sumy objednávok: V zmysle zákona č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. budú zaokrúhlované výsledné sumy objednávok platených v hotovosti (tie, pri ktorých bude ako spôsob platby uvedená dobierka alebo platba v hotovosti pri osobnom odbere). Zaokrúhlovať sa bude matematicky, na 5 eurocentov.

 

UPOZORNENIE: Zľavové kupóny zo stránky www.skcupone.com sú neplatné, s touto spoločnosťou nespolupracujeme, napriek tomu však na stránke majú zverejnené viaceré zľavy a kupóny, ktoré by mali zákazníkom poskytnúť zľavu pri nákupe na stránke www.vinopolitan.sk. Jediné zľavy, ktoré poskytujeme sú: aktuálne akcie, výpredaj/dopredaj, vernostný program pre registrovaných zákazníkov, prípadne zľavový voucher, odoslaný zákazníkovi z našej emailovej adresy info@vinopolitan.sk, alebo vložený do zákazníckeho konta registrovaného zákazníka.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN si balné neúčtuje. Zásielky sú balené v obaloch, ktoré spĺňajú požiadavky prepravcu.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a závisí od celkovej ceny objednaného tovaru. Maximálna hmotnosť jednej objednávky je 45kg.

Cena prepravného kuriér DPD:

Pri objednávkach do 99,99€ vrátane DPH je cena poštovného 3,60€. K objednávkam v sume min. 100€ (vrátane DPH) ponúkame dodanie zdarma v rámci celej SR.

Cena prepravného Kuriér DPD Guarantee:

DPD Guarantee Vám garantuje doručenie v nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Cena za službu DPD Guarantee je 5,70€, alebo 2,70€ pri objednávkach v sume min. 100€.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Barbara Minčíková - VINOPOLITAN uvedené v mailovej notifikácií. 

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru. Poplatok za platbu dobierkou je 1,20€.

 

7.3 Hotovostne/kartou v sídle spoločnosti na základe dokladu z registračnej pokladne.

 

7.4 Prostredníctvom kreditnej karty cez bankový portál.

 

7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

 

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru, ktorá sa v skutočnosti môže líšiť. Objednávky prijaté pred 10:00 sú expedované (odovzdané prepravcovi) v ten istý deň (platí pre pracovné dni).

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v predajni Vinopolitan na Nám. SNP 6 v Bratislave, pokiaľ kupujúci zadá pri objednávke osobný odber ako spôsob doručenia tovaru.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Barbara Minčíková - VINOPOLITAN a ktorého reklamácia bola uplatnená:

u kávovarov - v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru (12 mesiacov, pokiaľ je zákazníkom firma, nie fyzická osoba),

u ďalších produktov - podľa dátumu expirácie vyznačeného na obale

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Barbara Minčíková - VINOPOLITAN je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.4 Pri preberaní zásielky odoslanej kuriérom je kupujúci (Príjemca) povinný pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u kuriérskej spoločnosti. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode s kuriérom od ktorého kupujúci zásielku prevzal.

Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej spoločnosti.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcim (Príjemcom) zjavná, je kupujúci povinný oznámiť kuriérskej spoločnosti alebo predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Barbara Minčíková - VINOPOLITAN

Nám. SNP 6
811 06 Bratislava

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.vinopolitan.sk

10.1 Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN upozorňuje, že informácie uvedené na www.vinopolitan.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

10.4. Skladové množstvá uvedené pri produktoch na stránke www,vinopolitan.sk nemusia vždy zodpovedať skutočnosti.

 

 

11. Ochrana osobných údajov

 

11.1. Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov nájdete tu

 

 

11.2. Heureka dotazník spokojnosti

 

 

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“


 

12 Ochrana pred konzumáciou alkoholu osôbami mladšími ako 18 rokov

Akékoľvek alkoholické nápoje nesmú byť predávané ani poskytované zdarma osobám mladším ako 18 rokov, a to buď na mieste konzumácie alebo na odnesenie, v žiadnych obchodoch alebo verejných priestranstvách, kde sa predávajú alkoholické nápoje.


Kontrola plnoletosti

Vstupujete na stránky s predajom alkoholických nápojov.

Máte 18 a viac rokov?