Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

 

Obchodné podmienky

 

 

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.vinopolitan.sk

 

 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE NA VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY WWW.VINOPOLITAN.SK SA VZŤAHUJÚ NASLEDUJÚCE PODMIENKY.
AK NESÚHLASÍTE S AKOUKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK SLUŽBY, NEPREHLIADAJTE ANI INAK NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU WWW.VINOPOLITAN.SK
ANI ŽIADNE INFORMÁCIE ALEBO MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TEJTO STRÁNKE.
VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY WWW.VINOPOLITAN.SK SA POVAŽUJE ZA VYJADRENIE VÁŠHO SÚHLASU S DODRŽIAVANÍM KAŽDEJ Z PODMIENOK UVEDENÝCH NIŽŠIE.
PODMIENKY SLUŽBY MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK AKTUALIZOVANÉ BEZ UPOZORNENIA.

 

 

 

 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

 

Prevádzkovateľom e-shopu je Barbara Minčíková - VINOPOLITAN IČO: 47657235, DIČ: 1086380031, IČ DPH: SK1086380031 (reg. Okresný úrad Bratislava, č. živn. registra: 110-231907) ( ďalej len ,, predávajúci,, alebo ,,obchodník,, ). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu  www.vinopolitan.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,).  

 

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo iný obchodník.

 

Práva podľa Zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa sa vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

 

 • spotrebiteľom je FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania
 • obchodníkom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svoje podnikateľskej činnosti alebo povolania
 • elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

Dohľad vykonáva SOI:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dohľadu

ba@soi.sk

 

Článok 2
Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

 

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Barbara Minčíková - VINOPOLITAN.

 

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

2.5  STORNO OBJEDNÁVKY:

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 40% z celkovej ceny tovaru.

 
Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

 

3.1 Ceny výrobkov sú uvedené bez DPH, aj vrátane DPH 20%. Firma Barbara Minčíková - VINOPOLITAN je plátcom DPH.

 

3.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v čl. 4.

 

3.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

3.4 Ceny na e-shope a v kamennej predajni sa môžu líšiť a akčné ponuky na e-shope platia iba pri nákupe prostredníctvom e-shopu.

 

3.5 Zaokrúhlovanie výslednej sumy objednávok: V zmysle zákona č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. budú zaokrúhlované výsledné sumy objednávok platených v hotovosti (tie, pri ktorých bude ako spôsob platby uvedená dobierka alebo platba v hotovosti pri osobnom odbere). Zaokrúhlovať sa bude matematicky, na 5 eurocentov. 

 

Možnosti platby:

 

 • Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Barbara Minčíková - VINOPOLITAN uvedené v mailovej notifikácií.
 • Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru. Poplatok za platbu dobierkou je 1,20€.
 • Hotovostne/kartou v sídle spoločnosti na základe dokladu z registračnej pokladne.
 • Prostredníctvom kreditnej karty cez bankový portál.
 • Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

 

 

4.1   Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky, ak sa s kupujúcim nedohodol inak alebo nebola dohodnutá lehota, ktorá je pre kupujúceho mimoriadne dôležitá.

 

4.2   Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, alebo viac ako by bola dohodnutá lehota, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  

 

4.3   Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.

 

4.4   Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN si balné neúčtuje. Zásielky sú balené v obaloch, ktoré spĺňajú požiadavky prepravcu.

 

4.5   Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a závisí od celkovej ceny objednaného tovaru. Maximálna hmotnosť jednej objednávky je 45kg.

 

Ceny prepravného nájdete tu

 

4.6   Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na kupujúceho okamihom dodania.

 

 

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

 

 

 

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom. 

 

Pokiaľ je zákazníkom firma, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné, keďže sa na takýto druh kúpno-predajnej zmluvy nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Vinotéka VINOPOLITAN

 

Námestie SNP 6
811 06 Bratislava

Tel.: 0905384151 / 0949213441

info@vinopolitan.sk

 

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, a to v takej výške, ako je aktuálna cena prepravy kuriérskou spoločnosťou uvedená na našej stránke.

 

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Článok 6
Reklamačné podmienky

 

 • Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u kuriérskej spoločnosti. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode s kuriérom od ktorého kupujúci zásielku prevzal.
 • Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej spoločnosti.
 • Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcim (Príjemcom) zjavná, je kupujúci povinný oznámiť kuriérskej spoločnosti alebo predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.
 • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov alebo do dátumu expirácie vyznačeného na obale.
 • Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. 
 • Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
 • Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností uvedených vyššie.
 • Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
 • Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo inej osobe oznámenej predávajúcim. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.
 • Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak.
 • Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 • Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak:

-        predávajúci vec neopravil ani nevymenil,

 

-        predávajúci odmietol odstrániť vadu

 

-        vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,

 

-        vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

 

-        predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

 

 • Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.
 • Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.
 • Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
 • Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
 • Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.
 • Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

 

 • Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.
 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť alebo sprístupniť predávajúcemu.
 •  Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

 

 

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona. Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov nájdete tu

 

 

Článok 8
Zodpovednosť za chyby na stránke www.vinopolitan.sk

 

 

8.1 Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN upozorňuje, že informácie uvedené na www.vinopolitan.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

8.2 Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 

8.3 Spoločnosť Barbara Minčíková - VINOPOLITAN nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

8.4. Skladové množstvá uvedené pri produktoch na stránke www,vinopolitan.sk nemusia vždy zodpovedať skutočnosti.

 

 

Článok 9
Heureka dotazník spokojnosti

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 

 

Článok 10
Ochrana pred konzumáciou alkoholu osôbami mladšími ako 18 rokov

 

 

 

Akékoľvek alkoholické nápoje nesmú byť predávané ani poskytované zdarma osobám mladším ako 18 rokov, a to buď na mieste konzumácie alebo na odnesenie, v žiadnych obchodoch alebo verejných priestranstvách, kde sa predávajú alkoholické nápoje.

 

Dohľad vykonáva SOI Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dohľadu

ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70 

 

 

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :

 

 

 • Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.
 • Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.
 • Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 • Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 • K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby.
 • Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť  formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

 

 

 Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024

 

 

 

 

 

 


Copyright 2014 - 2024 © Vinopolitan

Kontrola plnoletosti

Vstupujete na stránky s predajom alkoholických nápojov.

Máte 18 a viac rokov?