Kategórie      

Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia:

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je prevádzkovateľ
Barbara Minčíková – VINOPOLITAN, Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava – Ružinov,

IČO: 47 657 235

Kontaktné údaje správcu sú :
Email: info@vinopolitan.sk
Telefón: 0905 384 151

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu,
psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s
osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom,
šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez
ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými
prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.
Zdroje a kategórie osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje
ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Zákonný dôvod a účel spracovania :
Zákonným dôvodom spracovania je:
 Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR
 Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6
ods.1 písmeno f) GDPR
 Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu
podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR
Účelom spracovania osobných údajov je :
 Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné
pre úspešné vybavenie objednávky.(meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby,
vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez
súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely
plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom
a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na
uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť
zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
 Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR .
Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto
zmluvných vzťahov .
 Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu
 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ
osobné údaje vymaže.
Príjemcovia osobných údajov
Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za
príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného
predpisu.
 Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe
zmluvy
 Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích
krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje , že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené
osoby.

Vaše práva :
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
 Právo na obmedzenie spracúvania
 Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
 Právo namietať podľa článku 21 GDPR
 Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
 Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
 Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že
došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ako môžete naplniť svoje práva?
a. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o
prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich
osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu: info@vinopolitan.sk alebo
poštou na korešpondenčnú adresu : Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava – Ružinov, alebo na
adresu prevádzky: Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava – Staré mesto.

b. Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú
Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to
elektronickou formou na emailovú adresu: info@vinopolitan.sk alebo poštou na korešpondenčnú
adresu : Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava – Ružinov, alebo na adresu prevádzky: Nám. SNP
6, 811 06 Bratislava – Staré mesto.
c. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov
nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
 už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 odvoláte svoj súhlas,
 namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.
 
d. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti
vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K
obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
 nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho
žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv

 namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené
záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 
e. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML
alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať,
aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v
prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
f. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v
nasledovných prípadoch:
 z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 vytvárania zákazníckeho profilu,
 môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
emailom : na adresu: info@vinopolitan.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu : Mraziarenská
16464/6, 821 08 Bratislava – Ružinov, alebo na adresu prevádzky: Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava –
Staré mesto.
V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov
máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na
adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

 

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode
www.vinopolitan.sk v rozsahu: (Barbara Minčíková – VINOPOLITAN, Mraziarenská 16464/6, 821 08
Bratislava – Ružinov, IČO: 47 657 235).
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1
písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v
procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby,
keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s
kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
1. Marketingu a to formou:
2.1 Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na
stránkach internetovéhoobchodu www.vinopolitan.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
2.2 Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu Barbara
Minčíková – VÍNOPOLITAN alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-
mailová adresa, telefón, podpis).
2.3 Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej
adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.vinopolitan.sk alebo ako
kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle
Článku 6 ods.1 písm. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával
jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho
týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a
spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových
produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na
dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu
spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním
osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní
newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické
odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú
adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich
obchodných aktivít.
b) Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej
objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj
prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše
práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
Právo na prístup
 Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste
o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na nápravu
 Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o
Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo
doplnili.
Právo na vymazanie
 Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad
v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného
účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a
regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
 Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď
si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
 Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na
inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré
sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
 Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených
záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade,
ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme
Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
 Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie
právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania
automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
Právo odvolať súhlas
 Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať,
že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo
odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie
uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0905384151 poslaním e-mailu na adresu:
info@vinopolitan.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa: Mraziarenska 6,
82108 Bratislava.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo
alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .

 

Tretie strany:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s
prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto
subjektov je nasledujúci:

 

 

Heuréka dotazníky spokojnosti

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Copyright 2014 - 2024 © Vinopolitan

Kontrola plnoletosti

Vstupujete na stránky s predajom alkoholických nápojov.

Máte 18 a viac rokov?